Personen- en afstammingsrecht
Als wordt gesproken over het personen- of afstammingsrecht kunt u denken aan de regels die gelden voor uw (geslachts) naam, uw woonplaats, erkenning en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Maar ook kan worden gedacht aan de regels die gelden voor de door de wet genoemde “(wils)onbekwamen”. Al dan niet geheel onbekwaam zijn personen die onder curatele zijn gesteld, waarvan het vermogen onder bewind is gesteld, of op wie het mentorschap van toepassing is verklaard. De meeste regels staan vermeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Naamrecht Een   ieder   heeft   een   voor-   en   achternaam.   De   voornaam   wordt   verkregen   bij   de   geboorte   doordat meestal   één   van   uw   ouders   u   die   naam   heeft   gegeven.   De   achternaam   kreeg   u   ook   bij   de   geboorte, echter   die   kon   niet   worden   gekozen   (behoudens   de   keuze   van   het   dragen   van   de   geslachtsnaam   van uw   moeder   of   vader).   Namen   kunnen   worden   gewijzigd,   echter   niet   zonder   meer.   Voor   het   wijzigen van   een   achternaam   (de   geslachtsnaam)   gelden   zeer   strenge   regels.   Voor   het   wijzigen   hiervan   heeft   u geen   advocaat   nodig.   Een   verzoek   hiertoe   moet   worden   ingediend   bij   het   Ministerie   van   Justitie.   Voor   het   wijzigen   van   een   voornaam    dient    een    verzoek    te    worden    gedaan    aan    de    rechtbank.    De    redenen die   kunnen   leiden   tot   een   voornaamswijziging   zijn   niet   in   de   wet   vastgelegd,   echter   uitgangspunt   is   dat er    wel    bijzondere    redenen    aanwezig    moeten    zijn    die    kunnen    leiden    tot    een    wijziging    van    een voornaam.   Voor   nadere   informatie   over   een   voornaamswijziging   kunt   u   contact   opnemen   met   ons kantoor. Afstamming Door   geboorte   van   een   kind   ontstaat   automatisch   een   familierechtelijke   betrekking   tussen   het   kind   en de   moeder.   Dat   betekent   dat   de   moeder   het   gezag   heeft   over   het   kind   gedurende   de   minderjarigheid en   bevoegd   is   alle   beslissingen      te   nemen   met   betrekking   tot   het   doen   en   laten   van   het   kind.   Wordt het   kind   gedurende   het   huwelijk   geboren   dan   is   vader   van   het   kind   degene   met   wie   de   moeder   is gehuwd. Er ontstaat alsdan van rechtswege ook een familierechtelijke betrekking met de vader. Soms   zijn   de   (biologische)   ouders   van   een   kind   niet   met   elkaar   gehuwd.   De   wet   biedt   alsdan   de mogelijkheid    van    erkenning.    Erkenning    vindt    plaats    op    het    gemeentehuis.    Door    erkenning    ontstaat   een   familierechtelijke   betrekking   tussen   het   minderjarige   kind   en   degene   die   het   kind   heeft   erkend.   Is de   moeder   van   het   kind   niet   bereik   medewerking   te   verlenen   aan   de   erkenning,   dan   kan   de   vader   de rechtbank   verzoeken   hem   toestemming   te   verlenen   het   kind   te   mogen   erkennen.   We   noemen   dit   de procedure   verkrijgen toestemming tot vervangende erkenning . Door   de   erkenning   verkrijgt   de   erkenner   sinds   1   januari   2023   ook   automatisch   het   gezag   over   het minderjarige   kind   tenzij   ten   tijde   van   de   erkenning   anders   wordt   verklaard.   Indien   de   moeder   niet   wil dat   de   erkenner   ook   het   gezag   verkrijgt   over   het   kind,   kan   de   vader   van   het   kind   de   rechtbank verzoeken hem ook te belasten met het gezag over het kind Voor   nadere   informatie   over   de   procedure   tot   vervangende   erkenning   of   verkrijging   van   het   gezag kunt u contact opnemen met ons kantoor. Een    familierechtelijke    betrekking    kan    ook    ontstaan    door    de    gerechtelijke   vaststelling   van   het ouderschap .    Dit    verzoek    kan    alleen    worden    gedaan    door    de    moeder    van    het    kind    of    het    kind    zelf.    Als   de   rechtbank   voldoende   aannemelijk   acht   dat   de   man   de   biologische   vader   is   van   het   minderjarig   kind, kan   de   rechtbank   het   ouderschap   vaststellen.   De   procedure   lijkt   veel   op   die   van   het   verkrijgen   van toestemming   tot   vervangende   erkenning.   Er   zijn   echter   verschillen.   Het   verzoek   tot   vervangende erkenning   is   eigenlijk   alleen   in   het   leven   geroepen   voor   de   vader   van   het   kind.   Bij   toewijzing   van   het verzoek   is   de   man   de   vader   van   het   kind   vanaf      het   tijdstip   dat   het   verzoek   is   toegewezen.   Het verzoek   gerechtelijke   vaststelling   vader   is   eigenlijk   alleen   in   het   leven   geroepen   voor   de   moeder   van het   kind   of   het   kind   zelf.   Bij   toewijzing   van   het   verzoek   wordt   de   man   geacht   vader   te   zijn   van   het minderjarig kind vanaf de geboorte van dit kind. Voor   nadere   informatie   over   de   procedure   tot   gerechtelijke   vaststelling   van   het   vaderschap   kunt   u contact opnemen met ons kantoor. Onbekwaamheid Soms   zijn   personen   niet   meer   (goed)   in   staat   zelfstandig   hun   beslissingen   te   nemen.   Hieraan   kunnen meerdere   oorzaken   ten   grondslag   liggen.   In   dergelijke   situaties   kan   de   rechtbank   die   persoon,   al   dan niet    op    eigen    verzoek,    onder    curatele     stellen.    De    curator    neemt    dan    de    belangen    (financieel    en   medisch)   van   de   onder   curatele   gestelde   waar.   Worden   te   nemen   medische   of   financiële   beslissingen   niet meer    (goed)    overzien,    dan    kan    de    rechtbank    het    mentorschap    respectievelijk    de    onderbewindstelling   uitspreken. Voor informatie hierover kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met ons kantoor. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Personen- en afstammingsrecht
Als      wordt      gesproken      over      het      personen-      of afstammings-recht   kunt   u   denken   aan   de   regels   die gelden    voor    uw    (geslachts)    naam,    uw    woonplaats, erkenning     en     gerechtelijke     vaststelling     van     het vaderschap.    Maar    ook    kan    worden    gedacht    aan    de regels    die    gelden    voor    de    door    de    wet    genoemde “(wils)onbekwamen”.   Al   dan   niet   geheel   onbekwaam zijn   personen   die   onder   curatele   zijn   gesteld,   waarvan het   vermogen   onder   bewind   is   gesteld,   of   op   wie   het mentorschap   van   toepassing   is   verklaard.   De   meeste regels    staan    vermeld    in    boek    1    van    het    Burgerlijk Wetboek. Naamrecht Een   ieder   heeft   een   voor-   en   achternaam.   De   voornaam wordt   verkregen   bij   de   geboorte   doordat   meestal   één van    uw    ouders    u    die    naam    heeft    gegeven.    De achternaam   kreeg   u   ook   bij   de   geboorte,   echter   die   kon niet    worden    gekozen    (behoudens    de    keuze    van    het dragen    van    de    geslachtsnaam    van    uw    moeder    of vader).   Namen   kunnen   worden   gewijzigd,   echter   niet zonder meer. Voor      het      wijzigen      van      een      achternaam      (de geslachtsnaam)   gelden   zeer   strenge   regels.   Voor   het wijzigen    hiervan    heeft    u    geen    advocaat    nodig.    Een verzoek     hiertoe     moet     worden     ingediend     bij     het Ministerie    van    Justitie.    Voor    het   wijzigen   van   een voornaam   dient    een    verzoek    te    worden    gedaan    aan    de   rechtbank. De       redenen       die       kunnen       leiden       tot       een voornaamswijziging    zijn    niet    in    de    wet    vastgelegd, echter   uitgangspunt   is   dat   er   wel   bijzondere   redenen aanwezig    moeten    zijn    die    kunnen    leiden    tot    een wijziging   van   een   voornaam.   Voor   nadere   informatie over   een   voornaamswijziging   kunt   u   contact   opnemen met ons kantoor. Afstamming Door   geboorte   van   een   kind   ontstaat   automatisch   een familierechtelijke    betrekking    tussen    het    kind    en    de moeder.   Dat   betekent   dat   de   moeder   het   gezag   heeft over     het     kind     gedurende     de     minderjarigheid     en bevoegd   is   alle   beslissingen      te   nemen   met   betrekking tot het doen en laten van het kind. Wordt   het   kind   gedurende   het   huwelijk   geboren   dan   is vader    van    het    kind    degene    met    wie    de    moeder    is gehuwd.   Er   ontstaat   alsdan   van   rechtswege   ook   een familierechtelijke betrekking met de vader. Soms   zijn   de   (biologische)   ouders   van   een   kind   niet met     elkaar     gehuwd.     De     wet     biedt     alsdan     de mogelijkheid    van    erkenning.    Erkenning    vindt    plaats    op   het gemeentehuis. Door      erkenning      ontstaat      een      familierechtelijke betrekking   tussen   het   minderjarige   kind   en   degene   die het   kind   heeft   erkend.   Is   de   moeder   van   het   kind   niet bereik   medewerking   te   verlenen   aan   de   erkenning,   dan kan      de      vader      de      rechtbank      verzoeken      hem toestemming   te   verlenen   het   kind   te   mogen   erkennen. We        noemen        dit        de        procedure        verkrijgen toestemming tot vervangende erkenning . Door   de   erkenning   verkrijgt   de   erkenner   sinds   1   januari 2023   ook   automatisch   het   gezag   over   het   minderjarige kind   tenzij   ten   tijde   van   de   erkenning   anders   wordt verklaard.   Indien   de   moeder   niet   wil   dat   de   erkenner ook   het   gezag   verkrijgt   over   het   kind,   kan   de   vader   van het   kind   de   rechtbank   verzoeken   hem   ook   te   belasten met het gezag over het kind. Voor     nadere     informatie     over     de     procedure     tot vervangende   erkenning   of   verkrijging   van   het   gezag kunt u contact opnemen met ons kantoor. Een   familierechtelijke   betrekking   kan   ook   ontstaan   door de    gerechtelijke   vaststelling   van   het   ouderschap .   Dit   verzoek   kan   alleen   worden   gedaan   door   de   moeder van    het    kind    of    het    kind    zelf.    Als    de    rechtbank voldoende   aannemelijk   acht   dat   de   man   de   biologische vader   is   van   het   minderjarig   kind,   kan   de   rechtbank   het vaderschap vaststellen. De   procedure   lijkt   veel   op   die   van   het   verkrijgen   van toestemming   tot   vervangende   erkenning.   Er   zijn   echter verschillen.   Het   verzoek   tot   vervangende   erkenning   is eigenlijk   alleen   in   het   leven   geroepen   voor   de   vader van het kind. Bij   toewijzing   van   het   verzoek   is   de   man   de   vader   van het    kind    vanaf        het    tijdstip    dat    het    verzoek    is toegewezen.    Het    verzoek    gerechtelijke    vaststelling vader   is   eigenlijk   alleen   in   het   leven   geroepen   voor   de moeder   van   het   kind   of   het   kind   zelf.   Bij   toewijzing   van het   verzoek   wordt   de   man   geacht   vader   te   zijn   van   het minderjarig kind vanaf de geboorte van dit kind. Voor     nadere     informatie     over     de     procedure     tot gerechtelijke   vaststelling   van   het   vaderschap   kunt   u contact opnemen met ons kantoor. Onbekwaamheid Soms   zijn   personen   niet   meer   (goed)   in   staat   zelfstandig hun   beslissingen   te   nemen.   Hieraan   kunnen   meerdere oorzaken   ten   grondslag   liggen.   In   dergelijke   situaties   kan de   rechtbank   die   persoon,   al   dan   niet   op   eigen   verzoek, onder     curatele    stellen.     De     curator     neemt     dan     de   belangen   (financieel   en   medisch)   van   de   onder   curatele gestelde   waar.   Worden   te   nemen   medische   of   financiële beslissingen    niet    meer    (goed)    overzien,    dan    kan    de rechtbank       het       mentorschap      respectievelijk       de   onderbewindstelling       uitspreken.       Voor       informatie   hierover   kunt   u   vanzelfsprekend   contact   opnemen   met ons kantoor. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl