Verbintenissenrecht | Goederenrecht
Een    veelomvattend    rechtsgebied    moge    wel    worden    genoemd    het    verbintenissen-    en    goederenrecht.      De regels zijn in het bijzonder vastgelegd in de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het      verbintenissenrecht ,      zoals      het      woord      al      aangeeft,      gaat      over      verbintenissen,      veelal   overeenkomsten   genoemd.   Echter   een   verbintenis   is   meer   dan   een   overeenkomst   alleen.   Zo   kan   een verbintenis   ook   ontstaan   door   het   plegen   van   een   onrechtmatige   daad.   In   geval   een   aanrijding   tussen twee   auto’s   plaatsvindt,   zal   vaak   één   bestuurder   aan   te   wijzen   zijn   die   enig   verwijt   kan   worden gemaakt.    Deze    bestuurder    negeerde    bijvoorbeeld    een    verkeersbord    met    de    aanrijding    als    gevolg. Logisch   gesteld   zal   deze   bestuurder   dan   ook   de   schade   moeten   vergoeden   die   door   de   aanrijding   is ontstaan.   De   basis   voor   deze   schadevergoedingsplicht   vindt   haar   grondslag   niet   zo   zeer   in   het   negeren van   het   verkeersbord,   maar   in   het   feit   dat   het   negeren   van   dit   bord   met   schade   als   gevolg,   onrechtmatig is.   De   bestuurder   pleegt   met   andere   woorden   een   onrechtmatige   daad   jegens   de   bestuurder   van   de andere   auto.   Deze   bestuurders   hadden   vóór   de   aanrijding   geen   overeenkomst   met   elkaar   gesloten,   toch is   door   de   aanrijding   een   verbintenis   ontstaan.   In   dit   geval   een   verbintenis   rechtstreeks   voortvloeiende uit    de    wet    en    genaamd    een    onrechtmatige    daad .    De    onrechtmatige    daad    is    geregeld    in    artikel    6:162   Burgerlijk Wetboek. Een     andere     verbintenis     die     rechtstreeks     uit     de     wet     voortvloeit     is     bijvoorbeeld     zaakwaarneming .   Hiervan   is   sprake   in   de   navolgende   situatie.   Uw   buren   zijn   op   vakantie   en   u   heeft   afgesproken   een “oogje   in   het   zeil”   te   houden.   U   constateert   dat   een   raam   kapot   is.   De   glaszetter   vervangt   het   raam   op uw   verzoek   en   u   krijgt   de   rekening.   Vanzelfsprekend   was   niet   de   bedoeling   dat   u   deze   rekening   zou voldoen,   maar   uw   buren.   Immers   door   het   waarschuwen   van   de   glaszetter   meende   u   verdere   schade (bijvoorbeeld   een   inbraak)   te   moeten   voorkomen.   De   wet   gaat   er   in   deze   situatie   vanuit   dat   u   de belangen   van   uw   buren   terecht   heeft   waargenomen   en   het   juist   was   om   de   glaszetter   in   te   schakelen   om welke   reden   de   buren   de   rekening   van   deze   glaszetter   uiteindelijk   aan   u   moeten   vergoeden.   U   had   met de   buren   hier   geen   overeenkomst   over   gesloten,   maar   de   wet   gaat   er   vanuit   dat   in   deze   situatie   toch een verbintenis ontstaat, namelijk die van zaakwaarneming. Wordt      gesproken      over      het      goederenrecht ,      dan      wordt      feitelijk      gesproken      over      zaken      en   vermogensrechten.   Bij   het   goederenrecht   kunt   u   bijvoorbeeld   denken   aan   de   eigendom   van   een   woning.     In   de   wet   is   expliciet   geregeld   op   welke   wijze   de   eigendom   van   een   woning   kan   worden   verkregen,   maar ook    hoe    een    hypotheek    kan    worden    gevestigd    op    deze    woning    of    hoe    een    erfdienstbaarheid    of    een   recht   van   opstal   kan   worden   gevestigd.   Voor   de   eigendomsoverdracht   van   een   woning   is   een   van   de vereisten   dat   een   notariële   akte   wordt   opgemaakt   die   vervolgens   wordt   ingeschreven   in   de   registers   van het    Kadaster.    Dus    niet    het    ondertekenen    van    het    (voorlopig)    koopcontract    maakt    u    eigenaar    van    een   woning,   maar   het   ondertekenen   van   de   notariële   akte   (genoemd   transportakte)   die   wordt   ingeschreven in de registers van het Kadaster. Soms   ontstaan   problemen   over   de   koop   en/of   levering   van   de   woning.   De   financiering   komt   niet   “rond” of    de    woning    blijkt    na    inspectie    gebreken    te    vertonen.    Mocht    u    hiermee    worden    geconfronteerd verzoeken   wij   u   contact   op   te   nemen   met   ons   kantoor.   Wij   kunnen   u   alsdan   voorzien   van   nader   juridisch advies. Het   verbintenissen-   en   goederenrecht   is   een   complex   rechtsgebied.      Wilt   u   meer   informatie   hierover   of juridische bijstand in “uw” zaak, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Verbintenissenrecht | Goederenrecht
Een    veelomvattend    rechtsgebied    moge    wel    worden genoemd     het     verbintenissen-    en    goederenrecht.       De   regels   zijn   in   het   bijzonder   vastgelegd   in   de   Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het    verbintenissenrecht ,    zoals    het    woord    al    aangeeft,   gaat     over     verbintenissen,     veelal     overeenkomsten genoemd.    Echter    een    verbintenis    is    meer    dan    een overeenkomst    alleen.    Zo    kan    een    verbintenis    ook ontstaan   door   het   plegen   van   een   onrechtmatige   daad. In   geval   een   aanrijding   tussen   twee   auto’s   plaatsvindt, zal   vaak   één   bestuurder   aan   te   wijzen   zijn   die   enig verwijt     kan     worden     gemaakt.     Deze     bestuurder negeerde     bijvoorbeeld     een     verkeersbord     met     de aanrijding     als     gevolg.     Logisch     gesteld     zal     deze bestuurder   dan   ook   de   schade   moeten   vergoeden   die door de aanrijding is ontstaan. De   basis   voor   deze   schadevergoedingsplicht   vindt   haar grondslag    niet    zo    zeer    in    het    negeren    van    het verkeersbord,   maar   in   het   feit   dat   het   negeren   van   dit bord    met    schade    als    gevolg,    onrechtmatig    is.    De bestuurder      pleegt      met      andere      woorden      een onrechtmatige    daad    jegens    de    bestuurder    van    de andere auto. Deze    bestuurders    hadden    vóór    de    aanrijding    geen overeenkomst    met    elkaar    gesloten,    toch    is    door    de aanrijding   een   verbintenis   ontstaan.   In   dit   geval   een verbintenis   rechtstreeks   voortvloeiende   uit   de   wet   en genaamd    een    onrechtmatige   daad .    De    onrechtmatige   daad is geregeld in artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Een    andere    verbintenis    die    rechtstreeks    uit    de    wet voortvloeit    is    bijvoorbeeld    zaakwaarneming .    Hiervan   is sprake in de navolgende situatie. Uw   buren   zijn   op   vakantie   en   u   heeft   afgesproken   een “oogje   in   het   zeil”   te   houden.   U   constateert   dat   een raam   kapot   is.   De   glaszetter   vervangt   het   raam   op   uw verzoek   en   u   krijgt   de   rekening.   Vanzelfsprekend   was niet   de   bedoeling   dat   u   deze   rekening   zou   voldoen, maar   uw   buren.   Immers   door   het   waarschuwen   van   de glaszetter   meende   u   verdere   schade   (bijvoorbeeld   een inbraak) te moeten voorkomen. De   wet   gaat   er   in   deze   situatie   vanuit   dat   u   de   belangen van   uw   buren   terecht   heeft   waargenomen   en   het   juist was   om   de   glaszetter   in   te   schakelen   om   welke   reden de   buren   de   rekening   van   deze   glaszetter   uiteindelijk aan   u   moeten   vergoeden.   U   had   met   de   buren   hier geen   overeenkomst   over   gesloten,   maar   de   wet   gaat   er vanuit    dat    in    deze    situatie    toch    een    verbintenis ontstaat, namelijk die van zaakwaarneming. Wordt    gesproken    over    het    goederenrecht ,    dan    wordt   feitelijk   gesproken   over   zaken   en   vermogensrechten. Bij   het   goederenrecht   kunt   u   bijvoorbeeld   denken   aan de eigendom van een woning.  In    de    wet    is    expliciet    geregeld    op    welke    wijze    de eigendom   van   een   woning   kan   worden   verkregen,   maar ook    hoe    een    hypotheek    kan    worden    gevestigd    op    deze   woning    of    hoe    een    erfdienstbaarheid    of    een    recht    van   opstal kan worden gevestigd. Voor   de   eigendomsoverdracht   van   een   woning   is   een van     de     vereisten     dat     een     notariële     akte     wordt opgemaakt    die    vervolgens    wordt    ingeschreven    in    de registers   van   het   Kadaster.   Dus   niet   het   ondertekenen van    het    (voorlopig)   koopcontract   maakt    u    eigenaar   van    een    woning,    maar    het    ondertekenen    van    de notariële    akte    (genoemd    transportakte)    die    wordt ingeschreven in de registers van het Kadaster. Soms   ontstaan   problemen   over   de   koop   en/of   levering van   de   woning.   De   financiering   komt   niet   “rond”   of   de woning   blijkt   na   inspectie   gebreken   te   vertonen.   Mocht u    hiermee    worden    geconfronteerd    verzoeken    wij    u contact   op   te   nemen   met   ons   kantoor.   Wij   kunnen   u alsdan voorzien van nader juridisch advies. Het   verbintenissen-   en   goederenrecht   is   een   complex rechtsgebied.        Wilt    u    meer    informatie    hierover    of juridische   bijstand   in   “uw”   zaak,   dan   verzoeken   wij   u contact met ons op te nemen. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl