Incasso
Als   ondernemer   zijnde   is   het   zeer   vervelend   als   facturen   (gedeeltelijk)   onbetaald   blijven.   Niet   zelden   wordt   een factuur   als   onbetaald   administratief   “afgeboekt”   omdat   het   verzenden   van   een   aanmaning   zinloos   blijkt   en/of gevreesd wordt voor hoge kosten indien een procedure moet worden gevoerd ter inning van de factuur. Veelal   is   het   wél   mogelijk   om   niet   betaalde   facturen   (alsnog)   te   incasseren.   Ons   kantoor   kan   u   daarbij behulpzaam   zijn.   Op   basis   van   een   vooraf   overeengekomen   (incasso)   tarief   kunnen   wij   voor   u   trachten   de vordering (alsnog) te incasseren. INCASSO,  HOE WERKT HET ? Na   ontvangst   van   uw   opdracht   beoordelen   wij   of   sprake   is   van   een   incasso-vordering   die   niet   wordt   betwist.   Dat betekent    dat    wij    moet    kunnen    beschikken    over    een    overeenkomst    gesloten    met    de    debiteur,    eventuele algemene   voorwaarden   en   verzonden   facturen   en/of   aanmaningen.   In   verband   met   deze   werkzaamheden   bent   u een bedrag verschuldigd van € 77,50 (*). Is   sprake   van   een   (niet-betwiste)   vordering   op   een   debiteur   dan   wordt   deze   gesommeerd   de   openstaande vordering   te   voldoen,   waar   mogelijk   vermeerderd   met   incassokosten   en   rente.   Leidt   dat   niet   tot   betaling,   dan volgt   een   tweede   sommatie   en   bij   het   wederom   uitblijven   van   een   betaling,   een   derde   sommatie.   Indien noodzakelijk   wordt   bij   deze   derde   sommatie   een   concept   dagvaarding   of   fallissementsverzoek   gevoegd.   Voor deze werkzaamheden bent u vooraf aan ons kantoor een bedrag verschuldigd van € 77,50 (*). Leidt   de   verzending   van   de   sommatie(s)   tot   (gedeeltelijke)   voldoening   van   de   vordering,   dan   bent   u   over   het ontvangen   bedrag   een   nader   te   noemen   percentage   aan   ons   kantoor   verschuldigd.      Naast   dit   bedrag   worden   aan u   in   rekening   gebracht   kosten   in   verband   met   het   verkrijgen   van   verhaalsinformatie.   U   kunt   hierbij   denken   aan het   opvragen   van   uittreksels   uit   de   registers   van   de   kamer   van   koophandel,   informatie   uit   het   kadaster   of persoonsregister. Bij   het   niet   buitengerechtelijke   incasseren   van   de   vordering   voldoet   u   aan   kantoor   dus   in   totaal   altijd   een   bedrag van € 155,– (*) vermeerderd met de kosten in verband met het verkrijgen van verhaalsinformatie. Wordt   de   vordering   wél   buitengerechtelijk   geïncasseerd,   dan   voldoet   u   naast   de   €   155,–   (*)   en   kosten   voor   het verkrijgen    van    verhaalsinformatie    een    percentage    te    berekenen    over    het    ontvangen    bedrag    volgens onderstaande tabel (incassopercentage). UITZONDERINGEN Indien   de   debiteur   uw   vordering   betwist   of   dezein   het   traject   van   de   buitengerechtelijke   incasso   gaat   betwisten, waardoor   volledige   inning   buiten   rechte   niet   mogelijk   is,   wordt   het   “incassodossier”   niet   (verder)   in   behandeling genomen   op   basis   van   de   tarieven   als   hierboven   genoemd.   U   voldoet   dan   een   bedrag   van   €   155,–   (*)      eventueel vermeerderd   met   het   percentage   volgens   de   tabel   over   het   wél   betaalde   bedrag.   Deze   bedragen   worden   dan nog verhoogd met de “verhaals-informatiekosten”. PROCEDURE Indien   de   debiteur   de   vordering   na   sommaties   (niet   volledig)   betaalt,   wordt   in   overleg   met   u   besloten   of   een gerechtelijke   procedure   moet   worden   gevoerd   (al   dan   niet   ter   verkrijging   van   het   restant).   Dat   kan   zijn   een incassoprocedure   of   een   faillissementsaanvraag.   Soms   kan   het   ook   noodzakelijk   zijn   om   beslag   te   leggen   op bezittingen   van   de   debiteur   waardoor   moet   worden   geprocedeerd.   In   het   geval   moet   worden   geprocedeerd   is het    incassopercentage    niet    van    toepassing.    U    voldoet    dan    wél    een    bedrag    van    €    155,–    (*),    het incassopercentage    over    het    ontvangen    bedrag    en    de    verhaals-informatie    kosten.    Voor    de    procedure (beslaglegging daaronder begrepen) wordt een nader met u overeen te komen uurtarief in rekening gebracht. VOORBEELDEN (1) Na   tweede   aanmaning   betaalt   de   debiteur   de   vordering,   vermeerderd   met   incassokosten   en   rente.   U   bent   dan een   vast   bedrag   van   €   155,–   (*)   aan   ons   kantoor   verschuldigd,   vermeerderd   met   een   percentage   over   het ontvangen    bedrag    (volgens    de    tabel).    Daarnaast    worden    eventuele    “verhaals-informatie    kosten”    bij    u    in rekening gebracht. (2) Na   aanmaning   betaalt   de   debiteur   een   gedeelte   van   de   vordering;   het   restant   wordt   betwist.   U   bent   dan   een vast    bedrag    van    €    155,–    (*)    aan    ons    kantoor    verschuldigd,    vermeerderd    met    een    percentage    over    het ontvangen    bedrag    (volgens    de    tabel).    Daarnaast    worden    eventuele    “verhaals-informatie    kosten”    bij    u    in rekening   gebracht.   Wilt   u   voor   het   niet   betaalde   gedeelte   van   de   vordering   door   de   debiteur   een   procedure opstarten, dan geldt voor die procedure een nader overeen te komen uurtarief. (3) Na   verzending   van   drie   aanmaningen   gaat   de   debiteur   niet   over   tot   betaling   van   enig   bedrag.   U   bent   dan   een vast   bedrag   van   €   155,–   (*)   aan   ons   kantoor   verschuldigd.   Daarnaast   worden   eventuele   “verhaals-informatie kosten”   bij   u   in   rekening   gebracht.   Wilt   u   ter   incassering   van   de   vordering   een   procedure   opstarten,   dan   geldt voor die procedure een nader overeen te komen uurtarief. (4) Tijdens   het   traject   van   incasso   blijkt   dat   beslag   moet   worden   gelegd   op   bezittingen   van   de   debiteur   waardoor een   procedure   noodzakelijk   is.   U   bent   dan   een   vast   bedrag   van   €   155,–   (*)   aan   ons   kantoor   verschuldigd. Daarnaast   worden   eventuele   “verhaals-informatie   kosten”   bij   u   in   rekening   gebracht.   Omdat   in   verband   met   de beslaglegging   een   procedure   moet   worden   opgestart,   bent   u   voor   de   werkzaamheden   in   verband   met   de beslaglegging en de procedure zelf een nader overeen te komen uurtarief verschuldigd. (5) In   het   buitengerechtelijk   traject   heeft   de   debiteur   de   vordering   niet   voldaan.   Vervolgens   wordt   een   procedure opgestart   en   wordt   de   debiteur   door   de   rechter   veroordeeld   de   vordering   aan   u   te   voldoen.   U   bent   dan   een   vast bedrag   van   €   155,–   (*)   aan   ons   kantoor   verschuldigd.   Daarnaast   worden   eventuele   “verhaals-informatie   kosten” bij   u   in   rekening   gebracht.   Voor   de   procedure   zelf   geldt   een   uurtatief   zoals   voorafgaande   aan   die   procedure   met u     overeengekomen.     De     vordering     wordt     nadien     ter     incassering/beslaglegging     aan     een     deurwaarder overgedragen. Niet op de debiteur te verhalen kosten in verband met deze incassering komen voor uw rekening. (*) bedragen (ook tabelpercentage) exclusief 6% kantoorkosten en  BTW, prijspeil 1 januari 2023. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
BEDRAG
PERCENTAGE
Over een bedrag tot en met € 3.000,--
Over het meerdere tot € 6.000,--
Over het meerdere tot € 15.000,--
Over het meerdere tot € 60.000,--
Over het meerdere boven € 60.000,--
15%
10%
8%
5%
3%
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Incasso
Als    ondernemer    zijnde    is    het    zeer    vervelend    als facturen   (gedeeltelijk)   onbetaald   blijven.   Niet   zelden wordt     een     factuur     als     onbetaald     administratief “afgeboekt”   omdat   het   verzenden   van   een   aanmaning zinloos   blijkt   en/of   gevreesd   wordt   voor   hoge   kosten indien   een   procedure   moet   worden   gevoerd   ter   inning van de factuur. Veelal   is   het   wél   mogelijk   om   niet   betaalde   facturen (alsnog)    te    incasseren.    Ons    kantoor    kan    u    daarbij behulpzaam      zijn.      Op      basis      van      een      vooraf overeengekomen   (incasso)   tarief   kunnen   wij   voor   u trachten de vordering (alsnog) te incasseren. INCASSO,  HOE WERKT HET ? Na    ontvangst    van    uw    opdracht    beoordelen    wij    of sprake   is   van   een   incasso-vordering   die   niet   wordt betwist.   Dat   betekent   dat   wij   moet   kunnen   beschikken over    een    overeenkomst    gesloten    met    de    debiteur, eventuele     algemene     voorwaarden     en     verzonden facturen   en/of   aanmaningen.   In   verband   met   deze werkzaamheden   bent   u   een   bedrag   verschuldigd   van € 77,50 (*). Is   sprake   van   een   (niet-betwiste)   vordering   op   een debiteur   dan   wordt   deze   gesommeerd   de   openstaande vordering   te   voldoen,   waar   mogelijk   vermeerderd   met incassokosten   en   rente.   Leidt   dat   niet   tot   betaling, dan   volgt   een   tweede   sommatie   en   bij   het   wederom uitblijven    van    een    betaling,    een    derde    sommatie. Indien   noodzakelijk   wordt   bij   deze   derde   sommatie een     concept     dagvaarding     of     fallissementsverzoek gevoegd.   Voor   deze   werkzaamheden   bent   u   vooraf aan   aan   ons   kantoor   een   bedrag   verschuldigd   van   77,50 (*). Leidt     de     verzending     van     de     sommatie(s)     tot (gedeeltelijke)   voldoening   van   de   vordering,   dan   bent u   over   het   ontvangen   bedrag   een   nader   te   noemen percentage   aan   ons   kantoor   verschuldigd.      Naast   dit bedrag   worden   aan   u   in   rekening   gebracht   kosten   in verband   met   het   verkrijgen   van   verhaalsinformatie.   U kunt   hierbij   denken   aan   het   opvragen   van   uittreksels uit    de    registers    van    de    kamer    van    koophandel, informatie uit het kadaster of persoonsregister. Bij    het    niet    buitengerechtelijke    incasseren    van    de vordering   voldoet   u   aan   kantoor   dus   in   totaal   altijd een    bedrag    van    €    155,–    (*)    vermeerderd    met    de kosten      in      verband      met      het      verkrijgen      van verhaalsinformatie. Wordt       de       vordering       wél       buitengerechtelijk geïncasseerd,   dan   voldoet   u   naast   de   €   155,–   (*)   en kosten   voor   het   verkrijgen   van   verhaalsinformatie   een percentage   te   berekenen   over   het   ontvangen   bedrag volgens onderstaande tabel (incassopercentage). UITZONDERINGEN Indien   de   debiteur   uw   vordering   betwist   of      in   het traject     van     de     buitengerechtelijke     incasso     gaat betwisten,    waardoor    volledige    inning    buiten    rechte niet    mogelijk    is,    wordt    het    “incassodossier”    niet (verder)    in    behandeling    genomen    op    basis    van    de tarieven   als   hierboven   genoemd.   U   voldoet   dan   een bedrag   van   €   155,–   (*)      eventueel   vermeerderd   met het   percentage   volgens   de   tabel   over   het   wél   betaalde bedrag.    Deze    bedragen    worden    dan    nog    verhoogd met de “verhaals-informatiekosten”. PROCEDURE IIndien   de   debiteur   de   vordering   na   sommaties   (niet volledig)   betaald,   wordt   in   overleg   met   u   besloten   of een   gerechtelijke   procedure   moet   worden   gevoerd   (al dan   niet   ter   vekrijging   van   het   restant).   Dat   kan   zijn een   incassoprocedure   of   een   faillissementsaanvraag. Soms    kan    het    ook    noodzakelijk    zijn    om    beslag    te leggen   op   bezittingen   van   de   debiteur   waardoor   moet worden    geprocedeerd.    In    het    geval    moet    worden geprocedeerd     is     het     incassopercentage     niet     van toepassing.   U   voldoet   dan   wél   een   bedrag   van   €   155,– (*),   het   incassopercentage   over   het   ontvangen   bedrag en   de   verhaals-informatie   kosten.   Voor   de   procedure (beslaglegging   daaronder   begrepen)   wordt   een   nader met    u    overeen    te    komen    uurtarief    in    rekening gebracht. VOORBEELDEN (1) Na     tweede     aanmaning     betaalt     de     debiteur     de vordering,   vermeerderd   met   incassokosten   en   rente. U   bent   dan   een   vast   bedrag   van   €   155,–   (*)   aan   ons kantoor      verschuldigd,      vermeerderd      met      een percentage   over   het   ontvangen   bedrag   (volgens   de tabel).     Daarnaast     worden     eventuele     “verhaals- informatie kosten” bij u in rekening gebracht. (2) Na   aanmaning   betaalt   de   debiteur   een   gedeelte   van de   vordering;   het   restant   wordt   betwist.   U   bent   dan een   vast   bedrag   van   €   155,–   (*)   aan   ons   kantoor verschuldigd,   vermeerderd   met   een   percentage   over het   ontvangen   bedrag   (volgens   de   tabel).   Daarnaast worden   eventuele   “verhaals-informatie   kosten”   bij   u in   rekening   gebracht.   Wilt   u   voor   het   niet   betaalde gedeelte    van    de    vordering    door    de    debiteur    een procedure    opstarten,    dan    geldt    voor    die    procedure een nader overeen te komen uurtarief. (3) Na   verzending   van   drie   aanmaningen   gaat   de   debiteur niet   over   tot   betaling   van   enig   bedrag.   U   bent   dan   een vast    bedrag    van    €    155,–    (*)    aan    ons    kantoor verschuldigd.   Daarnaast   worden   eventuele   “verhaals- informatie   kosten”   bij   u   in   rekening   gebracht.   Wilt   u ter    incassering    van    de    vordering    een    procedure opstarten,   dan   geldt   voor   die   procedure   een   nader overeen te komen uurtarief. (4) Tijdens   het   traject   van   incasso   blijkt   dat   beslag   moet worden     gelegd     op     bezittingen     van     de     debiteur waardoor   een   procedure   noodzakelijk   is.   U   bent   dan een   vast   bedrag   van   €   155,–   (*)   aan   ons   kantoor verschuldigd.   Daarnaast   worden   eventuele   “verhaals- informatie   kosten”   bij   u   in   rekening   gebracht.   Omdat in   verband   met   de   beslaglegging   een   procedure   moet worden   opgestart,   bent   u   voor   de   werkzaamheden   in verband   met   de   beslaglegging   en   de   procedure   zelf een nader overeen te komen uurtarief verschuldigd. (5) In   het   buitengerechtelijk   traject   heeft   de   debiteur   de vordering     niet     voldaan.     Vervolgens     wordt     een procedure   opgestart   en   wordt   de   debiteur   door   de rechter   veroordeeld   de   vordering   aan   u   te   voldoen.   U bent   dan   een   vast   bedrag   van   €   155,–   (*)   aan   ons kantoor    verschuldigd.    Daarnaast    worden    eventuele “verhaals-informatie     kosten”     bij     u     in     rekening gebracht.   Voor   de   procedure   zelf   geldt   een   uurtatief zoals     voorafgaande     aan     die     procedure     met     u overeengekomen.    De    vordering    wordt    nadien    ter incassering/beslaglegging      aan      een      deurwaarder overgedragen.   Niet   op   de   debiteur   te   verhalen   kosten in    verband    met    deze    incassering    komen    voor    uw rekening. (*)    bedragen    (ook    tabelpercentage)    exclusief    6% kantoorkosten en  BTW, prijspeil 1 januari 2023. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
BEDRAG
PERCENTAGE
15%
10%
8%
5%
3%
Over een bedrag tot en met  € 3.000,-
Over het meerdere tot € 6.000,-
Over het meerdere tot € 15.000,-
Over het meerdere tot € 60.000,-
Over het meerdere boven € 60.000,-
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl