Familierecht
Dit   rechtsgebied   omvat   het   geheel   van   rechtsregels   met   betrekking   tot   familierechtelijke   betrekkingen en   het   eindigen   daarvan.   De   regels   van   het   familierecht   komen   vaak   in   beeld   bij   een   echtscheiding.   De   juridische   gevolgen   van   het   huwelijk   en   de   echtscheiding   zijn   te   vinden   in   Boek   1   Burgerlijk Wetboek.   In   verband   met   een   echtscheiding   zijn   daarnaast   regels   te   vinden   in   het   Wetboek   van Burgerlijke rechtsvordering. In   het   geval   wordt   gekozen   het   huwelijk   te   laten   ontbinden   (echtscheiding),   moet   een   verzoek   worden gedaan   aan   de   rechtbank.   Hiervoor   is   de   inschakeling   van   een   advocaat   verplicht.   Dit   verzoek   kan worden   gedaan   door   de   advocaat   namens   beide   echtelieden   (het   gezamenlijk   verzoek)   of   namens   één van de echtgenoten. Het   verdient   -   als   uitgangspunt   -      de   voorkeur   om   de   gevolgen   van   een   echtscheiding   in   onderling overleg   te   regelen.   Tussen   de   echtgenoten   worden   dan   in   onderling   overleg   afspraken   gemaakt   over de     verdeling     van     de     bezittingen     en     schulden,     pensioenen     en     eventuele     betaling     van partneralimentatie.    Zijn    er    minderjarige    kinderen,    dan    zullen    er    ook    afspraken    moeten    worden gemaakt   over   de   woonplaats   van   het   kind   na   de   echtscheiding,   omgang   met   de   niet   verzorgende ouder   en   eventueel   te   betalen   kinderalimentatie.   Ons   kantoor   kan   u   hier   behulpzaam   bij   zijn.   De advocaat      zal      de      gemaakte      afspraken      vastleggen      in      een      convenant     en      eventueel      een   ouderschapsplan .    Vervolgens    wordt    dan    namens    u    beiden    een    verzoekschrift    echtscheiding    bij    de   rechtbank   ingediend.   Omdat   in   onderling   overleg   overeenstemming   werd   bereikt,   zal   een   zitting   - uitzonderingen   daargelaten   -   niet   nodig   zijn.   Het   is   daardoor   over   het   algemeen   de   meest   goedkope wijze van echtscheiden. Is   het   zéér   moeilijk   om   met   elkaar   overleg   te   voeren   en   kan   geen   volledige   overeenstemming   worden bereikt,   dan   zal   één   van   de   echtgenoten   door   het   inschakelen   van   een   advocaat,   een   verzoekschrift echtscheiding   bij   de   rechtbank   moeten   indienen.   De   andere   echtgenoot   kan   zich   hiertegen   verweren, maar   alleen   door   het   inschakelen   van   een   advocaat.   Hoewel   aan   de   rechtbank   wordt   verzocht uitspraak   te   doen   over   de   ontstane   geschilpunten,   betekent   deze   wijze   van   echtscheiding   niet   altijd dat   geen   overeenstemming   meer   zou   kunnen   worden   bereikt.   De   ingeschakelde   advocaten   zullen altijd   nog   proberen   waar   mogelijk   overeenstemming   te   bereiken   over   de   gerezen   geschillen.   En   dat   is ook    nodig,    zeker    als    er    nog    minderjarige    kinderen    zijn.    Volgens    de    wet    kan    namelijk    een verzoekschrift   echtscheiding   alleen   worden   ingediend   als   er   een   ouderschapsplan   door   de   echtgenoten is   ondertekend.   De   wetgever   wil   hierdoor   voorkomen   dat   de   kinderen   door   de   echtscheiding   worden geschaad   in   hun   belangen.   Voor   de   wetgever   is   dan   ook   uitgangspunt   dat   de   minderjarige   kinderen hun ouders na de echtscheiding geregeld blijven zien en hiermee ook contact kunnen onderhouden. Kan   over   de   inhoud   van   het   ouderschapsplan   wèl   en   over   andere   zaken   geen   overeenstemming worden   bereikt,   dan   zal   de   rechtbank   hiervoor   uitspraak   doen.   U   bent   dan   overigens   nog   niet   officieel gescheiden.   Hiervoor   is   het   noodzakelijk   dat   de   uitspraak   van   de   rechtbank   wordt   ingeschreven   bij   de gemeente alwaar u met elkaar huwde. De advocaat zal hiervoor zorgdragen. Een   echtscheiding   is   een   emotionele   en   onomkeerbare   aangelegenheid.   Ons   kantoor   is   zich   daar terdege   van   bewust.   Wij   vinden   het   dan   ook   belangrijk   dat   de   (gevolgen   van   de)   echtscheiding   met   u (beiden)   uitvoerig   worden   besproken.   Dat   kan   er   toe   leiden   dat   wij   u   (beiden)   na   een   eerste   gesprek adviseren   (te   uwer   keuze)   om   de   echtscheiding   (nog)   niet   te   verzoeken   en   over   uw   (beider)   verzoek nog eens na te denken (bedenktijd) . Mocht   u   vragen   hebben   over   de   wijze   van   echtscheiding,de   gevolgen   daarvan,   de   inhoud   van   een ouderschapsplan,     partner-     of     kinderalimentatie     of     behoeft     u     juridische     bijstand     in     een echtscheidingsprocedure, neemt u dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons kantoor op. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Familierecht
Dit   rechtsgebied   omvat   het   geheel   van   rechtsregels   met betrekking    tot    familierechtelijke    betrekkingen    en    het eindigen   daarvan.   De   regels   van   het   familierecht   komen vaak   in   beeld   bij   een   echtscheiding . De     juridische     gevolgen     van     het     huwelijk     en     de echtscheiding    zijn    te    vinden    in    Boek    1    Burgerlijk Wetboek.    In    verband    met    een    echtscheiding    zijn daarnaast     regels     te     vinden     in     het     Wetboek     van Burgerlijke rechtsvordering. In    het    geval    wordt    gekozen    het    huwelijk    te    laten ontbinden   (echtscheiding),   moet   een   verzoek   worden gedaan   aan   de   rechtbank.   Hiervoor   is   de   inschakeling van   een   advocaat   verplicht.   Dit   verzoek   kan   worden gedaan    door    de    advocaat    namens    beide    echtelieden (het    gezamenlijk    verzoek)    of    namens    één    van    de echtgenoten. Het   verdient   -   als   uitgangspunt   -      de   voorkeur   om   de gevolgen   van   een   echtscheiding   in   onderling   overleg   te regelen.     Tussen     de     echtgenoten     worden     dan     in onderling   overleg   afspraken   gemaakt   over   de   verdeling van     de     bezittingen     en     schulden,     pensioenen     en eventuele    betaling    van    partneralimentatie.    Zijn    er minderjarige    kinderen,    dan    zullen    er    ook    afspraken moeten   worden   gemaakt   over   de   woonplaats   van   het kind     na     de     echtscheiding,     omgang     met     de     niet verzorgende      ouder      en      eventueel      te      betalen kinderalimentatie. Ons    kantoor    kan    u    hier    behulpzaam    bij    zijn.    De advocaat   zal   de   gemaakte   afspraken   vastleggen   in   een convenant      en      eventueel      een      ouderschapsplan .   Vervolgens      wordt      dan      namens      u      beiden      een verzoekschrift   echtscheiding   bij   de   rechtbank   ingediend. Omdat    in    onderling    overleg    overeenstemming    werd bereikt,   zal   een   zitting   -   uitzonderingen   daargelaten   - niet   nodig   zijn.   Het   is   daardoor   over   het   algemeen   de meest goedkope wijze van echtscheiden. Is   het   zéér   moeilijk   om   met   elkaar   overleg   te   voeren   en kan   geen   volledige   overeenstemming   worden   bereikt, dan   zal   één   van   de   echtgenoten   door   het   inschakelen van   een   advocaat,   een   verzoekschrift   echtscheiding   bij de   rechtbank   moeten   indienen.   De   andere   echtgenoot kan    zich    hiertegen    verweren,    maar    alleen    door    het inschakelen van een advocaat. Hoewel   dan   aan   de   rechtbank   wordt   verzocht   uitspraak te   doen   over   de   ontstane   geschilpunten,   betekent   deze wijze      van      echtscheiding      niet      altijd      dat      geen overeenstemming   meer   zou   kunnen   worden   bereikt.   De ingeschakelde    advocaten    zullen    altijd    nog    proberen waar   mogelijk   overeenstemming   te   bereiken   over   de gerezen   geschillen.   En   dat   is   ook   nodig,   zeker   als   er   nog minderjarige kinderen zijn. Volgens     de     wet     kan     namelijk     een     verzoekschrift echtscheiding    alleen    worden    ingediend    als    er    een ouderschapsplan   door   de   echtgenoten   is   ondertekend. De   wetgever   wil   hierdoor   voorkomen   dat   de   kinderen door     de     echtscheiding     worden     geschaad     in     hun belangen.   Voor   de   wetgever   is   dan   ook   uitgangspunt   dat de      minderjarige      kinderen      hun      ouders      na      de echtscheiding    geregeld    blijven    zien    en    hiermee    ook contact kunnen onderhouden. Kan   over   de   inhoud   van   het   ouderschapsplan   wél   en over    andere    zaken    geen    overeenstemming    worden bereikt,   dan   zal   de   rechtbank   hiervoor   uitspraak   doen.   U bent    dan    overigens    nog    niet    officieel    gescheiden. Hiervoor   is   het   noodzakelijk   dat   de   uitspraak   van   de rechtbank   wordt   ingeschreven   bij   de   gemeente   alwaar   u met      elkaar      huwde.      De      advocaat      zal      hiervoor zorgdragen. Een   echtscheiding   is   een   emotionele   en   onomkeerbare aangelegenheid.   Ons   kantoor   is   zich   daar   terdege   van bewust.    Wij    vinden    het    dan    ook    belangrijk    dat    de (gevolgen     van     de)     echtscheiding     met     u     (beiden) uitvoerig   worden   besproken.   Dat   kan   er   toe   leiden   dat wij   u   (beiden)   na   een   eerste   gesprek   adviseren   (te   uwer keuze)   om   de   echtscheiding   (nog)   niet   te   verzoeken   en over    uw    (beider)    verzoek    nog    eens    na    te    denken (bedenktijd) . Mocht      u      vragen      hebben      over      de      wijze      van echtscheiding,de   gevolgen   daarvan,   de   inhoud   van   een ouderschapsplan,     partner-     of     kinderalimentatie     of behoeft         u         juridische         bijstand         in         een echtscheidingsprocedure,   neemt   u   dan   gerust   en   geheel vrijblijvend contact met ons kantoor op. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl