Als   ondernemer   wilt   u   zich   bezighouden   met   datgene   waar   u   goed   in   bent.   Dat   kan   bijvoorbeeld   zijn   het verkopen   of   vervaardigen   van   een   produkt   of   het   leveren   van   een   dienst.   Echter   of   u   nu   een   produkt verkoopt,    inkoopt    of    een    dienst    levert,    telkenmale    sluit    u    een    overeenkomst    hetgeen    juridische implicaties   kan   hebben.   Immers   daar   waar   gewerkt   wordt   kunnen   fouten   worden   gemaakt.   Is   de   fout door    u    veroorzaakt    (of    een    werknemer),    dan    bent    u,    of        is    uw    vennootschap,    in    beginsel verantwoordelijk    en    aansprakelijk    voor    de    gevolgen    die    dit    kan    hebben.    Dit    kan    hoge    en    vaak onvoorziene kosten met zich meebrengen. Hoewel   het   maken   van   fouten   niet   altijd   kan   worden   voorkomen   is   het   wel   raadzaam   de   risico’s   te inventariseren    en    de    juridische    gevolgen    daarvan    zo    veel    mogelijk    te    beperken.    Dat    begint vanzelfsprekend   bij   het   op   schrift   stellen   van   een   overeenkomst.   Daar   waar   voorheen   een   mondelinge overeenkomst   wellicht   afdoende   bleek,   is   thans   meer   en   meer   sprake   van   een   cultuur   die   wordt vormgegeven   door   aansprakelijkheidstelling   en   schadeloosstelling.   Om   de   schade   zoveel   mogelijk   te beperken   is   het   van   belang   dat   reeds   op   voorhand   is   nagedacht   over   schades   die   kunnen   ontstaan. Hierover    kunnen    dan    nadere    afspraken    worden    gemaakt    en    worden    vervat    in    een    schriftelijke overeenkomst.   Worden   namelijk   geen   schriftelijke   afspraken   gemaakt,   dan   is   voor   het   bepalen   van enige   aansprakelijkheid   de   wet   uitgangspunt   en   beantwoordt   feitelijk   de   rechter   of   sprake   is   van aansprakelijkheid,     terwijl     van     diezelfde     wet     in     een     overeenkomst     mag     worden     afgeweken. Vanzelfsprekend    is    het    wel    van    belang    dat    te    maken    schriftelijke    afspraken    op    juiste    worden geformuleerd    en    in    overeenstemming    worden    gebracht    met    de    van    toepassing    zijnde    wettelijke bepalingen.   Wilt   u   juridische   bijstand   bij   het   opstellen   van   een   overeenkomst,   of   bent   u   aansprakelijk gesteld voor enige schade, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen voor nader advies. Naast    het    op    schrift    stellen    van    te    maken    afspraken    is    het    zéér    raadzaam    om    gebruik    te    maken    van   algemene    voorwaarden.    Dergelijke    voorwaarden    worden    dan    van    toepassing    verklaard    op    iedere   overeenkomst   die   u   sluit.   Helaas   moeten   wij   vaak   constateren   dat   ondernemers   algemene   voorwaarden van    andere    bedrijven    kopiëren    (verkregen    via    internet),    de    bedrijfsnaam    wijzigen    en    diezelfde voorwaarden   dan   gebruiken   voor   hun   eigen   te   leveren   diensten   of   te   verkopen   produkt.   Afgezien   van het   gegeven   dat   opgestelde   algemene   voorwaarden   in   beginsel   auteursrechtelijk   zijn   beschermd,   raden wij   deze   handelwijze   sterk   af.   Algemene   voorwaarden   behoren   te   zijn   toegespitst   op   het   bedrijf   zelf willen   zij   daadwerkelijk   enige   functie   hebben.   Immers   het   is   weinig   zinvol   algemene   voorwaarden   te gebruiken   die   bijvoorbeeld   zijn   toegespitst   op   een   overeenkomst   van   opdracht,   terwijl   het   bedrijf   zich toelegt   op   de   verkoop   van   produkten.   Dit   zijn   twee   verschillende   overeenkomsten   met   specifieke wettelijke   bepalingen.   Voorts   maakt   het   ook   nog   verschil   of   zaken   wordt   gedaan   met   consumenten   of met   bedrijven.   Voor   consumenten   gelden   er   namelijk   wettelijke   beperkingen   bij   hetgeen   mag   worden bepaald    in    de    algemene    voorwaarden.    Wilt    u    juridische    bijstand    bij    het    opstellen    van    algemene voorwaarden   of   wenst   u   uw   voorwaarden   (juridisch)   te   laten   beoordelen,   verzoeken   wij   u   contact   met ons op te nemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Algemene voorwaarden | Aansprakelijkheid
Als   ondernemer   wilt   u   zich   bezighouden   met   datgene waar   u   goed   in   bent.   Dat   kan   bijvoorbeeld   zijn   het verkopen    of    vervaardigen    van    een    produkt    of    het leveren   van   een   dienst.   Echter   of   u   nu   een   produkt verkoopt,    inkoopt    of    een    dienst    levert,    telkenmale sluit      u      een      overeenkomst      hetgeen      juridische implicaties   kan   hebben.   Immers   daar   waar   gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Is   de   fout   door   u   veroorzaakt   (of   een   werknemer), dan    bent    u,    of        is    uw    vennootschap,    in    beginsel verantwoordelijk   en   aansprakelijk   voor   de   gevolgen die   dit   kan   hebben.   Dit   kan   hoge   en   vaak   onvoorziene kosten met zich meebrengen. Hoewel   het   maken   van   fouten   niet   altijd   kan   worden voorkomen    is    het    wel    raadzaam    de    risico’s    te inventariseren   en   de   juridische   gevolgen   daarvan   zo veel   mogelijk   te   beperken.   Dat   begint   vanzelfsprekend bij het op schrift stellen van een overeenkomst. Daar    waar    voorheen    een    mondelinge overeenkomst   wellicht   afdoende   bleek, is   thans   meer   en   meer   sprake   van   een cultuur         die         wordt         vormgegeven         door aansprakelijkheidstelling   en   schadeloosstelling.   Om   de schade   zoveel   mogelijk   te   beperken   is   het   van   belang dat   reeds   op   voorhand   is   nagedacht   over   schades   die kunnen     ontstaan.     Hierover     kunnen     dan     nadere afspraken   worden   gemaakt   en   worden   vervat   in   een schriftelijke overeenkomst. Worden      namelijk      geen      schriftelijke      afspraken gemaakt,     dan     is     voor     het     bepalen     van     enige aansprakelijkheid       de       wet       uitgangspunt       en beantwoordt    feitelijk    de    rechter    of    sprake    is    van aansprakelijkheid,    terwijl    van    diezelfde    wet    in    een overeenkomst mag worden afgeweken. Vanzelfsprekend   is   het   wel   van   belang   dat   te   maken schriftelijke   afspraken   op   juiste   worden   geformuleerd en   in   overeenstemming   worden   gebracht   met   de   van toepassing     zijnde     wettelijke     bepalingen.     Wilt     u juridische     bijstand     bij     het     opstellen     van     een overeenkomst,   of   bent   u   aansprakelijk   gesteld   voor enige   schade,   kunt   u   vanzelfsprekend   contact   met   ons opnemen voor nader advies. Naast   het   op   schrift   stellen   van   te   maken afspraken    is    het    zéér    raadzaam    om gebruik      te      maken      van      algemene voorwaarden.     Dergelijke    voorwaarden worden    dan    van    toepassing    verklaard    op    iedere overeenkomst die u sluit. Helaas   moeten   wij   vaak   constateren   dat   ondernemers algemene   voorwaarden   van   andere   bedrijven   kopiëren (verkregen   via   internet),   de   bedrijfsnaam   wijzigen   en diezelfde   voorwaarden   dan   gebruiken   voor   hun   eigen te   leveren   diensten   of   te   verkopen   produkt.   Afgezien van      het      gegeven      dat      opgestelde      algemene voorwaarden      in      beginsel      auteursrechtelijk      zijn beschermd, raden wij deze handelwijze sterk af. Algemene   voorwaarden   behoren   te   zijn   toegespitst   op het   bedrijf   zelf   willen   zij   daadwerkelijk   enige   functie hebben.    Immers    het    is    weinig    zinvol    algemene voorwaarden     te     gebruiken     die     bijvoorbeeld     zijn toegespitst   op   een   overeenkomst   van   opdracht,   terwijl het   bedrijf   zich   toelegt   op   de   verkoop   van   produkten. Dit    zijn    twee    verschillende    overeenkomsten    met specifieke wettelijke bepalingen. Voorts   maakt   het   ook   nog   verschil   of   zaken   wordt gedaan     met     consumenten     of     met bedrijven.   Voor   consumenten   gelden   er namelijk     wettelijke     beperkingen     bij hetgeen     mag     worden     bepaald     in     de     algemene voorwaarden. Wilt    u    juridische    bijstand    bij    het    opstellen    van algemene   voorwaarden   of   wenst   u   uw   voorwaarden (juridisch)    te    laten    beoordelen,    verzoeken    wij    u contact met ons op te nemen. Op    de    bovenstaande    tekst    is    een    disclaimer    van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl