foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Personen- en afstammingsrecht
Als wordt gesproken over het personen- of afstammingsrecht kunt u denken aan de regels die gelden voor uw (geslachts) naam, uw woonplaats, erkenning en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Maar ook kan worden gedacht aan de regels die gelden voor de door de wet genoemde “(wils)onbekwamen”. Al dan niet geheel onbekwaam zijn personen die onder curatele zijn gesteld, waarvan het vermogen onder bewind is gesteld, of op wie het mentorschap van toepassing is verklaard. De meeste regels staan vermeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Naamrecht Een   ieder   heeft   een   voor-   en   achternaam.   De   voornaam   wordt   verkregen   bij   de   geboorte   doordat   meestal   één van   uw   ouders   u   die   naam   heeft   gegeven.   De   achternaam   kreeg   u   ook   bij   de   geboorte,   echter   die   kon   niet worden   gekozen   (behoudens   de   keuze   van   het   dragen   van   de   geslachtsnaam   van   uw   moeder   of   vader). Namen    kunnen    worden    gewijzigd,    echter    niet    zonder    meer.    Voor    het    wijzigen    van    een    achternaam    (de geslachtsnaam)    gelden    zeer    strenge    regels.    Voor    het    wijzigen    hiervan    heeft    u    geen    advocaat    nodig.    Een verzoek   hiertoe   moet   worden   ingediend   bij   het   Ministerie   van   Justitie.   Voor   het   wijzigen   van   een   voornaam dient     een     verzoek     te     worden     gedaan     aan     de     rechtbank.     De     redenen     die     kunnen     leiden     tot     een voornaamswijziging    zijn    niet    in    de    wet    vastgelegd,    echter    uitgangspunt    is    dat    er    wel    bijzondere    redenen aanwezig   moeten   zijn   die   kunnen   leiden   tot   een   wijziging   van   een   voornaam.   Voor   nadere   informatie   over   een voornaamswijziging kunt u contact opnemen met ons kantoor. Afstamming Door   geboorte   van   een   kind   ontstaat   automatisch   een   familierechtelijke   betrekking   tussen   het   kind   en   de moeder.   Dat   betekent   dat   de   moeder   het   gezag   heeft   over   het   kind   gedurende   de   minderjarigheid   en   bevoegd is   alle   beslissingen      te   nemen   met   betrekking   tot   het   doen   en   laten   van   het   kind.   Wordt   het   kind   gedurende   het huwelijk   geboren   dan   is   vader   van   het   kind   degene   met   wie   de   moeder   is   gehuwd.   Er   ontstaat   alsdan   van rechtswege ook een familierechtelijke betrekking met de vader. Soms   zijn   de   (biologische)   ouders   van   een   kind   niet   met   elkaar   gehuwd.   De   wet   biedt   alsdan   de   mogelijkheid van   erkenning.   Erkenning    vindt   plaats   op   het   gemeentehuis.   Door   erkenning   ontstaat   een   familierechtelijke betrekking   tussen   het   minderjarige   kind   en   degene   die   het   kind   heeft   erkend.   Is   de   moeder   van   het   kind   niet bereik    medewerking    te    verlenen    aan    de    erkenning,    dan    kan    de    vader    de    rechtbank    verzoeken    hem toestemming   te   verlenen   het   kind   te   mogen   erkennen.   We   noemen   dit   de   procedure   verkrijgen   toestemming tot vervangende erkenning . Door   de   erkenning   wordt   niet   automatisch   het   gezag   verkregen   over   het   minderjarige   kind.   Moeder   en   de “erkenner”   dienen   hiervan   melding   te   doen   in   het   gezagsregister   bij   de   rechtbank.   Indien   de   moeder   van   het kind   hieraan   geen   medewerking   wil   verlenen,   kan   de   vader   van   het   kind   de   rechtbank   verzoeken   hem   ook   te belasten met het gezag over het kind Voor   nadere   informatie   over   de   procedure   tot   vervangende   erkenning   of   verkrijging   van   het   gezag   kunt   u contact opnemen met ons kantoor. Een   familierechtelijke   betrekking   kan   ook   ontstaan   door   de   gerechtelijke   vaststelling   van   het   vaderschap . Dit   verzoek   kan   alleen   worden   gedaan   door   de   moeder   van   het   kind   of   het   kind   zelf.   Als   de   rechtbank voldoende   aannemelijk   acht   dat   de   man   de   biologische   vader   is   van   het   minderjarig   kind,   kan   de   rechtbank   het vaderschap   vaststellen.   De   procedure   lijkt   veel   op   die   van   het   verkrijgen   van   toestemming   tot   vervangende erkenning.   Er   zijn   echter   verschillen.   Het   verzoek   tot   vervangende   erkenning   is   eigenlijk   alleen   in   het   leven geroepen   voor   de   vader   van   het   kind.   Bij   toewijzing   van   het   verzoek   is   de   man   de   vader   van   het   kind   vanaf      het tijdstip   dat   het   verzoek   is   toegewezen.   Het   verzoek   gerechtelijke   vaststelling   vader   is   eigenlijk   alleen   in   het leven   geroepen   voor   de   moeder   van   het   kind   of   het   kind   zelf.   Bij   toewijzing   van   het   verzoek   wordt   de   man geacht vader te zijn van het minderjarig kind vanaf de geboorte van dit kind. Voor   nadere   informatie   over   de   procedure   tot   gerechtelijke   vaststelling   van   het   vaderschap   kunt   u   contact opnemen met ons kantoor. Onbekwaamheid Soms   zijn   personen   niet   meer   (goed)   in   staat   zelfstandig   hun   beslissingen   te   nemen.   Hieraan   kunnen   meerdere oorzaken   ten   grondslag   liggen.   In   dergelijke   situaties   kan   de   rechtbank   die   persoon,   al   dan   niet   op   eigen   verzoek, onder    curatele     stellen.    De    curator    neemt    dan    de    belangen    (financieel    en    medisch)    van    de    onder    curatele gestelde   waar.   Worden   te   nemen   medische   of   financiële   beslissingen   niet   meer   (goed)   overzien,   dan   kan   de rechtbank   het   mentorschap    respectievelijk   de   onderbewindstelling    uitspreken.   Voor   informatie   hierover   kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met ons kantoor. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Personen- en afstammingsrecht
Als   wordt   gesproken   over   het   personen-   of   afstammings- recht    kunt    u    denken    aan    de    regels    die    gelden    voor    uw (geslachts)   naam,   uw   woonplaats,   erkenning   en   gerechtelijke vaststelling    van    het    vaderschap.    Maar    ook    kan    worden gedacht    aan    de    regels    die    gelden    voor    de    door    de    wet genoemde      “(wils)onbekwamen”.      Al      dan      niet      geheel onbekwaam   zijn   personen   die   onder   curatele   zijn   gesteld, waarvan   het   vermogen   onder   bewind   is   gesteld,   of   op   wie het    mentorschap    van    toepassing    is    verklaard.    De    meeste regels staan vermeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Naamrecht Een    ieder    heeft    een    voor-    en    achternaam.    De    voornaam wordt   verkregen   bij   de   geboorte   doordat   meestal   één   van uw   ouders   u   die   naam   heeft   gegeven.   De   achternaam   kreeg u   ook   bij   de   geboorte,   echter   die   kon   niet   worden   gekozen (behoudens   de   keuze   van   het   dragen   van   de   geslachtsnaam van   uw   moeder   of   vader).   Namen   kunnen   worden   gewijzigd, echter niet zonder meer. Voor   het   wijzigen   van   een   achternaam   (de   geslachtsnaam) gelden   zeer   strenge   regels.   Voor   het   wijzigen   hiervan   heeft   u geen    advocaat    nodig.    Een    verzoek    hiertoe    moet    worden ingediend   bij   het   Ministerie   van   Justitie.   Voor   het   wijzigen van   een   voornaam   dient   een   verzoek   te   worden   gedaan aan de rechtbank. De   redenen   die   kunnen   leiden   tot   een   voornaamswijziging zijn   niet   in   de   wet   vastgelegd,   echter   uitgangspunt   is   dat   er wel   bijzondere   redenen   aanwezig   moeten   zijn   die   kunnen leiden    tot    een    wijziging    van    een    voornaam.    Voor    nadere informatie    over    een    voornaamswijziging    kunt    u    contact opnemen met ons kantoor. Afstamming Door    geboorte    van    een    kind    ontstaat    automatisch    een familierechtelijke   betrekking   tussen   het   kind   en   de   moeder. Dat   betekent   dat   de   moeder   het   gezag   heeft   over   het   kind gedurende      de      minderjarigheid      en      bevoegd      is      alle beslissingen      te   nemen   met   betrekking   tot   het   doen   en   laten van het kind. Wordt    het    kind    gedurende    het    huwelijk    geboren    dan    is vader   van   het   kind   degene   met   wie   de   moeder   is   gehuwd.   Er ontstaat   alsdan   van   rechtswege   ook   een   familierechtelijke betrekking met de vader. Soms    zijn    de    (biologische)    ouders    van    een    kind    niet    met elkaar   gehuwd.   De   wet   biedt   alsdan   de   mogelijkheid   van erkenning.   Erkenning  vindt plaats op het gemeentehuis. Door    erkenning    ontstaat    een    familierechtelijke    betrekking tussen   het   minderjarige   kind   en   degene   die   het   kind   heeft erkend.   Is   de   moeder   van   het   kind   niet   bereik   medewerking te    verlenen    aan    de    erkenning,    dan    kan    de    vader    de rechtbank   verzoeken   hem   toestemming   te   verlenen   het   kind te     mogen     erkennen.     We     noemen     dit     de     procedure verkrijgen toestemming tot vervangende erkenning . Door     de     erkenning     wordt     niet     automatisch     het     gezag verkregen     over     het     minderjarige     kind.     Moeder     en     de “erkenner”     dienen     hiervan     melding     te     doen     in     het gezagsregister    bij   de   rechtbank.   Indien   de   moeder   van   het kind   hieraan   geen   medewerking   wil   verlenen,   kan   de   vader van   het   kind   de   rechtbank   verzoeken   hem   ook   te   belasten met het gezag over het kind Voor   nadere   informatie   over   de   procedure   tot   vervangende erkenning    of    verkrijging    van    het    gezag    kunt    u    contact opnemen met ons kantoor. Een   familierechtelijke   betrekking   kan   ook   ontstaan   door   de gerechtelijke     vaststelling     van     het     ouderschap .      Dit verzoek   kan   alleen   worden   gedaan   door   de   moeder   van   het kind     of     het     kind     zelf.     Als     de     rechtbank     voldoende aannemelijk   acht   dat   de   man   de   biologische   vader   is   van   het minderjarig     kind,     kan     de     rechtbank     het     vaderschap vaststellen. De    procedure    lijkt    veel    op    die    van    het    verkrijgen    van toestemming    tot    vervangende    erkenning.    Er    zijn    echter verschillen.     Het     verzoek     tot     vervangende     erkenning     is eigenlijk   alleen   in   het   leven   geroepen   voor   de   vader   van   het kind. Bij   toewijzing   van   het   verzoek   is   de   man   de   vader   van   het kind   vanaf      het   tijdstip   dat   het   verzoek   is   toegewezen.   Het verzoek   gerechtelijke   vaststelling   vader   is   eigenlijk   alleen   in het   leven   geroepen   voor   de   moeder   van   het   kind   of   het   kind zelf.   Bij   toewijzing   van   het   verzoek   wordt   de   man   geacht vader   te   zijn   van   het   minderjarig   kind   vanaf   de   geboorte   van dit kind. Voor   nadere   informatie   over   de   procedure   tot   gerechtelijke vaststelling    van    het    vaderschap    kunt    u    contact    opnemen met ons kantoor. Onbekwaamheid Soms   zijn   personen   niet   meer   (goed)   in   staat   zelfstandig   hun beslissingen   te   nemen.   Hieraan   kunnen   meerdere   oorzaken ten   grondslag   liggen.   In   dergelijke   situaties   kan   de   rechtbank die   persoon,   al   dan   niet   op   eigen   verzoek,   onder   curatele stellen.    De    curator    neemt    dan    de    belangen    (financieel    en medisch)    van    de    onder    curatele    gestelde    waar.    Worden    te nemen   medische   of   financiële   beslissingen   niet   meer   (goed) overzien,      dan      kan      de      rechtbank      het      mentorschap respectievelijk     de     onderbewindstelling     uitspreken.     Voor informatie   hierover   kunt   u   vanzelfsprekend   contact   opnemen met ons kantoor. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem